dijous, 21 de febrer de 2013

TEXT REFÓS POUM, PENÚLTIMA ESTACIÓ ?

El passat dia 15 de febrer a 2 quarts de 2 del migdia , hora poc afortunada al nostre entendre per passar per Ple qualsevol tramitació del POUM , es va aprovar el text refós amb 14 vots a favor (equip de govern, Entesa i PP) i 2 abstencions (ERC) .

Fem memòria:


Març 2005 
aprovació avantprojecte del POUM
Maig 2006
aprovació inicial POUM , amb el planejament de construcció de 4.141 vivendes noves
Març 2007
aprovació text refós
Desembre 2008
aprovació nou avantprojecte POUM . Obertura d’un gran pla de participació ciutadana amb 59 reunions  i amb el recull de 44 suggeriments.
Setembre 2009
2ª aprovació inicial del POUM, amb   45 dies d’exposició pública , amb presentació de 175 al·legacions ( 76 amb el mateix redactat ) de les que se’n varen estimar  52

Entrada en vigor de la llei 26/2009 , a on canvien els paràmetres alhora d’establir convenis urbanístics, i per tant dels 36 convenis signats , 22 es desestimen i en queden 14 d’aprovats.     A data Febrer 2013 , i definitivament  , en queden 11 d’aprovats.

Febrer 2011
entra a l’Ajuntament l’informe de la Oficina Antifrau en que exculpa de qualsevol fet irregular al regidor i alcalde denunciats per els grups municipals de CiU i PSC-PSOE
24 de Març de 2011
aprovació provisional del POUM . Paral·lelament havíem tingut converses amb el departament de política territorial de la Generalitat per consensuar diferents aspectes del POUM.


Un cop aprovat provisionalment el POUM , s’envia a la comissió d’urbanisme i aquesta emet un informe de 79 pàgines i que en la valoració inicial de l’expedient del POUM diu el següent :

Havent vist i analitzat la proposta , tot i tenir en compte que les preexistències actuals d’uns assentaments urbans, sobretot pel que respecta al teixit urbà d’Empuriabrava , envoltats d’uns espais no edificables , clarament protegits , configuren un model poc adequat als criteris urbanístics actualment vigents , la voluntat del Pla, d’oferir uns criteris i unes estratègies , que suposen configurar un nou model d’ocupació de sòl que eviti la dispersió en el territori , afavoreixi la cohesió social i es consolidi com un model globalment eficient es considera adequada.
A més a més , tant pel que fa als terrenys classificats de sòl no urbanitzables, com en gran part dels espais que es classifiquen de sòl urbanitzable, s’observa la clara voluntat de fixar els mecanismes per a preservar els valors paisatgístics d’interès especial , natural, ecològic , i en alguns cassos d’alt valor agrícola , dels espais que configuren la zona humida dels Aiguamolls de l’Empordà i tota la seva àrea d’influència

Els acords de la comissió d’urbanisme són suspendre l’aprovació definitiva i supeditar-lo a la presentació d’un text refós . A més, posa una sèrie de condicionants :
- Cal obtenir 7 nous informes- Demanen 2 modificacions o incorporacions als sistemes
- En el sol urbà consolidat, fan 8 consideracions de caràcter tècnic a incorporar
- En el sol urbà no consolidat / i o actuacions en el sol urbà fan 5 consideracions a tenir en compte
- En les actuacions aïllades en el sol urbà demanen una modificació i una recomanació
- En els plans especials fan 3 consideracions a tenir en compte
- En el sol no urbanitzable fan 7 consideracions
- En la documentació del pla, en els aspectes normatius , detecten 7 errades materials a rectificar .

Una vegada resoltes totes aquestes consideracions es proposa al Ple del dia 15 l’aprovació del text refós, del qual volem fer les següents observacions:

El canvi més important respecte a l’aprovació provisional és en el Pla Parcial Urbanístic PPU-4 Les Calandrieres , ja que la part discontinua del sector (antic polígon no desenvolupat a la zona nord) es classifica com a no urbanitzable , seguint les instruccions de la comissió d’urbanisme.

Es manté la dàrsena de Flamicell.

El polígon La Muga Sud ,a l'altre costat de la comarcal,augmenta l'edificabilitat (de 110 a 164 habitatges ) ( 4’48 habitatges /Ha. a 5’51 habitatges /Ha.)

Es posposa el vial de darrera els horts, pendent d’una avaluació d’impacte ambiental

PMU-7 Port Moixó, desapareix el conveni i es marquen a la fitxa els sistemes mínims de vials i equipaments (5.192 metres quadrats)

PMU-16 Mas Llebrer (El Trabuc), es perd l'oportunitat de que el municipi i Empuriabrava en concret, conservin el mas de titularitat municipal

Apareix a Les Calandrieres una parcel·la de terreny que abans no formava part del polígon , arrel d’un conveni de 2002 que entenem nosaltres que no s'escau cap compensació i que en data 30/11/2009 ja es va desestimar una al·legació al respecte.

Vist tot aquest procés i tenint en compte que el que es proposa és aprovar el text refós que deriva del document d’aprovació provisional al que nosaltres hi vàrem votar a favor , i vist que hi ha aspectes del document del text refós que no ens satisfà com s’han resolt per part de l’actual equip de govern , el més important el tema del Mas Llebrer , el nostre vot va ser el d’abstenció .

Ara s’obrirà un període d’exposició pública , durant el qual es podran fer al·legacions . Si no n'hi ha cap que modifiqui substancialment el document, s’enviarà a la Comissió d’Urbanisme perquè en faci l’aprovació definitiva . Si s’acceptés alguna al·legació que modifiqués substancialment el document , hauria de passar altra vegada pel ple de l’ajuntament.

De totes maneres, tot i que no ens satisfà del tot , sí que volem manifestar que aquest document del POUM ens agrada molt més que el que va presentar l’equip de govern del 2003 al 2007 . Creiem que ha valgut la pena l’esforç fet pel nostre equip de govern (2007-2011) i pel nostre grup municipal en concret. Es tracta d’un planejament de municipi molt més acurat, respectuós amb el medi ambient, i d’un creixement més moderat (2.408 vivendes noves a construir) . 
Grup Municipal- Secció Local d'ERC - Castelló d'Empúries


Mapa Resum del POUM- Ajuntament de Castelló d'Empúries -16,58Mb Pot trigar una mica en descarregar-se