dimarts, 22 de març del 2011

Programa eleccions municipals 2007


GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT CIUTADANA

- S’ha de fugir de l’excessiva burocratització.
- Els tràmits burocràtics han de ser àgils i econòmicament assequibles.
- S’han de crear polítiques de seguretat preventives.
- S’ha de crear la figura del defensor del ciutadà.
- Els consells municipals han de ser operatius, i s’han de reunir en les dates establertes.
- S’ha de recuperar l’emissora de radio com a emissora municipal al servei de la nostra vila , amb programes i retransmissions de contingut municipal.
- S’han d’ampliar els horaris de les zones peatonals .
- La Policia Local s’ha de coordinar millor amb els altres cossos de seguretat , ha de ser més efectiva i ser més present en la vida quotidiana de la nostra vila .
- Fa falta mes agilitat en la solució de problemes que van sortint en el dia a dia .
- Ens hem d’adherir a totes les xarxes de comunicació que ens facilitin agilitat i rapidesa a l’hora de comunicar-nos.
- S’han de crear comissions trilaterals (Ajuntament-Generalitat-Mossos Esquadra) per eradicar els problemes de seguretat ciutadana existents al nostre municipi.

ECONOMIA I HISENDA I COMERÇ

- S’ha de fer una auditoria dels comptes de l’Ajuntament.
- Hem de dissenyar i fer públic un programa d’inversions per a 4 anys i el seu finançament.
- S’han de prioritzar les necessitats del nostre municipi i adequar-hi els recursos econòmics necessaris .
- S’ha de millorar l’endeutament financer procurant estalvi en el capítols I i II dels pressupostos .
- S’han de pactar terminis de pagament de les subvencions a les diferents Entitats i Associacions .
- Juntament amb l’iniciativa privada s’ha d’elaborar un pla de reactivació del nostre comerç.
- Reordenació de les zones comercials d’Empuriabrava
- L’Ajuntament ha de col•laborar amb tots els sectors productius assessorant-los i donant suport a les noves iniciatives .
- L’Ajuntament ha de reduir la despesa sumptuària.
- Hem d’accedir a les línees d’ajuda de la Generalitat per a millorar els serveis del nostre municipi.
- S’ha d’adequar l’IBI a les vivendes segons siguin de 1ª ó 2ª residencia.
- Potenciació del sector nàutic amb tots els sentits.URBANISME I SERVEIS
- Procurarem un desenvolupament sostenible del municipi, d’acord amb el POUM i adequant-lo a les nostres propostes.
- Desenvoluparem la construcció o rehabilitació dels equipaments i serveis que a continuació detallem:
- Piscina municipal.
- Sala polivalent.
- Rehabilitarem la Sala Municipal.
- Acabarem la construcció del servei de clavegueram d’Empuriabrava .
- Centre de serveis a Empuriabrava.
- Escola d’ensenyament infantil i primària a Empuriabrava.
- Llar d’infants municipal a Empuriabrava.
- Un segon institut d’Educació Secundària.
- Rehabilitació del “Centro”. Espai pel jovent
- Rehabilitació de l’entrada del Palau dels Comtes.
- El camp de futbol de Castelló amb gespa artificial.
- Dotació dels serveis mínims al passeig d’Empuriabrava ( bancs, papereres . )
- Continuarem les millores en el Centre Històric tenint en compte els veïns a l’hora de programar les obres i habilitar zones de pàrking pels veïns.
- Instal•larem més lavabos públics.
- Revisarem els desguassos pluvials.
- Millorarem l’asfaltat públic i l’enllumenat.
- Instal•larem energies alternatives a tots els edificis públics nous o rehabilitats.
- Assegurarem una situació equilibrada dels diferents equipaments.
- Vetllarem per que les obres siguin el més subvencionades possible i rebaixarem el màxim que es pugui les contribucions especials.
- Promourem el trasllat de la zona nit d’Empuriabrava a la zona del Poliol, procurant que el sector Sant Mori sigui una zona comercial durant tot l’any.
- Inspeccionarem les obres amb controls més severs.
- Procurarem controls d’habitabilitat als habitatges susceptibles de tenir una sobreocupació.
- Procurarem que els nostres equipaments formin part de la xarxa d’espais públics de la Generalitat.
- Incorporarem arbres a tots els espais públics en què sigui possible.
- Procurarem una bona senyalització a tot el municipi.
- Procurarem uns bons aparcaments espaiosos .
- Procurarem mancomunar el transport públic amb altres municipis, mirant que no sigui deficitari.
- Procurarem que les voreres estiguin en bones condicions.
- Habilitarem més espais per als infants.
- Rehabilitarem els diferents barris del municipi d’acord amb la voluntat dels veïns.
- Hem de procurar que totes les noves construccions tant d’equipaments com de serveis tinguin un baix manteniment.
- Potenciar els carrils bici.TURISME
- El sector turístic ha de representar un sector econòmic mereixedor d’una especial atenció per part del nostre Ajuntament.
- L’àrea de turisme ha d’incidir transversalment en totes les àrees del consistori. Som una vila que ha de mimar i millorar la qualitat del nostre turisme. Totes les regidories han d’implicar-se en aquest fet.
- S’ha de potenciar la marca EMPORDÀ com a marca turística comarcal i de la nostra vila.
- El consell de Turisme ha de ser operatiu, amb reunions periòdiques i participatives.
- Hem de potenciar el turisme cultural, base de la desestacionalització del turisme.
- S’han de potenciar els serveis per tal de poder accedir a la denominació de Turisme familiar.
- S’ha d’editar material divulgatiu pràctic.
- La regidoria de turisme ha d’ésser el nexe entre l’administració i l’empresari turístic.
- Hem de fomentar la venda de productes específics del nostre municipi que siguin de qualitat i marquin diferències amb els d’altres indrets.
- Hem de fomentar actes de ressò mediàtic fora de la temporada alta.
- S’han de crear zones de pic-nic controlades, amb lavabos i degudament senyalitzades per evitar deixalles i escombraries escampades.
- Habilitar una zona per tal que les autocaravanes puguin estacionar i poder buidar les aigües negres.
- S’han de detectar i eradicar les activitats no declarades i així evitarem la competència deslleial entre els empresaris turístics.
- El nostre municipi ha de ser net i endreçat, ja que la imatge a vegades és el que més queda als nostres visitants.
- S’ha de reubicar l’oficina de turisme del Centre Històric, estudiant la possibilitat de dotar-la de més punts d’informació en altres indrets durant els mesos d’estiu.
- S’ha de potenciar l’agroturisme.
- S’ha d’ accedir al mercat britànic potencialment molt important en temes relacionats amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà .
- S’ha de crear una xarxa de servei de transport a l’aeroport de Girona.
- Hem de col•laborar activament en la creació de rutes nacionals temàtiques de caràcter històric, cultural, literari, arquitectònic . . .
- És imprescindible disposar d’una senyalització acurada i homologada dels recursos turístics del nostre municipi.SANITAT
- Hem d’adequar i ampliar l’oferta sanitària assistencial com a reforç per a l’increment de la demanda de l’estiu.
- Hem de donar el suport assistencial necessari per al tractament, rehabilitació , i inserció del malalt/a agut i crònic ,independentment de l’edat i situació econòmica.
- Procurarem posar a l’abast de la gent gran , així com a les persones de mobilitat reduïda la tele-assistència i els mitjans de transport necessaris per la mobilitat d’aquests dins el municipi.
- Potenciarem programes d’abast local de prevenció de drogodependències , amb participació dels diferents sectors implicats ( regidories de sanitat , serveis socials, policia local, metges, associacions d’extoxicòmans ).
- Aplicarem l’ordenança de tinença d’animals amb rigor , sobretot pel que fa a la vacunació obligatòria establerta, i procurarem un cens actualitzat de mascotes.
- Instal•larem en totes les zones verdes i punts estratègics del municipi, dispensadors de bosses i contenidors exclusius per a la recollida d’excrements d’animals , alhora que conscienciarem als propietaris del seu ús.
- Establirem un sistema de vigilància de l’estat de les aigües residuals i dels residus sòlids , així com un rigorós control de la qualitat de l’aigua de la Muga i el seu entorn.
- Promourem l’extracció i anàlisis de sang a Empuriabrava.
Iniciarem els tràmits per a la construcció d’una àrea de salut bàsica a EmpuriabravaSERVEIS SOCIALS I SOLIDARITAT
- Tenir assistència social pròpia i educadors de carrer amb poder executiu, per detectar situacions de risc social i poder intervenir preventivament.
- Establir negociacions amb el Consell Comarcal a fi d’establir un alberg de temporers a la nostra vila.
- Mantenir i millorar des del l’asil Toribi Duran els serveis de Centre de dia i d’atenció domiciliària.
- Consolidar l’Escola d’Adults amb oferta diversificada de matèries i espai d’educació familiar per a pares de nens de 0 a 3 anys.
- Ampliar el “centre obert” per a nens de 3 a 12 anys amb necessitats especials amb ludoteca, reforç escolar i assistència per establir hàbits de treball, tan al Centre Històric com a Empuriabrava (Projecte Educatiu d’Entorn).
- Fomentar la participació democràtica de les entitats i associacions en l’elaboració d’actes, accions, projectes i programes socials, així com estimular la seva independència institucional i política.
- Recuperar la Fira d’Entitats anual.
- Potenciar la figura dels mediadors a fi d’acostar la població immigrant a la població autòctona.
- Fomentar la participació dels immigrants en l’associacionisme local.
- Fer saber als immigrants els drets i deures així com establir mecanismes d’acollida per facilitar-los les relacions socials.
- Fomentar la pedagogia de la diversitat.
- Implicar més la població del municipi en les accions de cooperació.
- Fer arribar al nostre municipi l’oferta de cursets per a dones que ofereix el Consell Comarcal.
- Programa de “portes obertes” dins el Pla d’entorn.ENSENYAMENT
- L’atenció a les persones, i sobretot als infants, tindrà una cura especial en les actuacions del nostre govern. El futur del nostre municipi rau precisament en aquest sector de població.
Per això, les actuacions previstes durant el proper quadrienni seguiran aquest esquema:
- Cedir de forma immediata els terrenys necessaris per a la construcció de la tercera escola a Empuriabrava, i també els terrenys per a la construcció d’un segon institut.
- Reclamar al Departament d’Educació la creació de cicles formatius de grau mitjà i superior relacionats amb activitats de gran importància al nostre municipi i rodalies: Turisme, Nàutica, idiomes, Medi Ambient, Hoteleria, Esports, Agricultura,
- Fer de l’Aula d’Adults un complement important de la formació dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, amb ensenyaments reglats per a l’obtenció del títol de Educació Secundària Obligatòria, i d’altres que es puguin establir.
- Promoure programes d’intervenció socio-educatius, mitjançant convenis amb les institucions, per atendre aquelles problemàtiques que depassen el marc estrictament escolar.
- Reivindicar la creació d’aules-taller i ocupacionals per a joves i aturats.
- Fomentar l’assistència a les aules de català amb la programació de suficients cursos adreçats a tots els sectors de la població.
- Promoure cursos sobre noves tecnologies per evitar la fractura tecnològica que pot suposar el seu ús només per una part de la població.
- Fomentar l’esport escolar i les competicions interescolars, bé dins el propi municipi, o entre municipis veïns.
- Mantenir en les millors condicions possibles els centres escolars.
- Col•laborar estretament amb les Associacions de mares i pares d’alumnes de tots els centres en les activitats que pretenguin desenvolupar.
- Fer una reunió trimestral com a mínim del Consell Escolar Municipal, i potenciar-ne la seva dinàmica.
- Establir convenis amb les universitats per desenvolupar projectes tecnològics, científics, mediambientals,...
- Desenvolupar el Pla Educatiu d’Entorn en el màxim d’àmbits possibles, i fer que sigui la principal eina de cohesió entre la població escolar, que garanteixi les mateixes oportunitats a tots els membres de la comunitat castellonina; que afavoreixi la seva participació en àmbits poc usuals i enriqueixi el nivell social i cultural de tota la població.
- Aconseguir que els estudis de l’Escola Municipal de Música puguin tenir compensació en forma de crèdits de lliure elecció per als alumnes que cursin estudis universitaris, així com titulacions de caràcter oficial reconegudes pels Conservatoris. Obrir a altres instruments i cant coral.
- Dotar de personal de vigilància a l’entorn de l’IES de Secundària.
- Continuar la socialització dels llibres.JOVENTUT
- S’ha de concedir especial importància als joves i canalitzar les seves aspiracions perquè es vagin implicant en la vida del nostre poble.
- Totes les regidories de l’Ajuntament han de treballar tenint en compte els reptes a resoldre amb les persones joves.
- Cal pensar en el treball interinstitucional , amb la Generalitat , Consell Comarcal, Diputació , altres ajuntaments , fundacions, associacions juvenils . . .
- S’ha de dotar econòmicament aquesta àrea per fer polítiques de joventut de veritat.
- És important poder comptar amb espais físics municipals on poder donar atenció a les persones joves.
- És important saber aconseguir subvencions dels departaments d’altres organismes que sovint fan aportacions econòmiques ( Secretaria General de la Joventut , Diputació , Consell Comarcal , projectes europeus destinats a joves) .
- Fomentarem la constitució d’una comissió de Festes implicant el jovent en la preparació dels actes festius i culturals .
- Fomentarem a l’IES xerrades sobre associacionisme juvenil.
- Tindrem en compte el jovent a l’hora de la programació de la radio municipal de Castelló.
- Cal una formació sanitària i de proximitat per als joves.
- Per fomentar la cohesió social cal potenciar una interculturalitat en català .ESPORTS
- L’òrgan que regula les diferents activitats esportives que es practiquen al nostre municipi, amb representació de cadascuna, s’haurà de reunir de manera trimestral.
- Promoure la construcció d’una piscina climatitzada.
- Promoure la construcció del segon pavelló poliesportiu.
- Agrupar tots els clubs perquè competeixin amb un mateix nom arreu del país.
- Promocionar tots els esports; sobretot aquells que inicien la seva trajectòria, assessorant-los i col•laborant amb tots els serveis de què disposa l’Ajuntament.
- Acabar la construcció dels dos vestidors, que encara resten per fer, al camp d’Empuriabrava; així com millorar l’enllumenat i els accessos als camps d’entrenament.
- Començar a demanar les subvencions necessàries perquè el camp de futbol de Castelló sigui de gespa artificial.
- Programar els usos dels pavellons esportius, perquè les franges horàries puguin ser ocupades per la diversitat dels clubs del municipi; i fins i tot promocionar que diferents grups de castellonins puguin disposar d’alguna franja horària dels seus equipaments per fer esport.
- Afavorir la creació de nous clubs i esports de base, sempre i quan no interfereixin amb els ja existents.
- Per tenir cura de tot el material esportiu, cal que l’ajuntament faci tot el possible perquè els clubs disposin d’un indret equipat i ordenat per guardar tot el material, allà on es practiquen.
- Promocionar l’associacionisme esportiu juvenil i fomentar l’esport com un element educatiu i alternatiu d’oci.CULTURA
- Fer ofertes de lleure per a infants i joves a partir de projectes de les associacions juvenils, AMPAs, etc.
- Crear programes culturals per a infants i joves de forma més o menys continuada.
- Estar molt atents a qualsevol rehabilitació del Centre Històric de la vila tot procurant seguir un model adequat.
- Estar pendents de tota mena de subvencions de la Unió Europea, Estat espanyol, Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc. per a sol•licitar el que sigui possible.
- Crear un Pla Estratègic de cultura, a 10 anys vista, que ens doni una visió global de futur de les necessitats culturals del nostre municipi, amb la implicació de tots els actors que intervenen en el desenvolupament cultural del municipi.
- Crear un Consell Municipal de Cultura (Patronat de Cultura) que serveixi per promoure i fer possible la participació dels ciutadans i les ciutadanes i de llurs associacions culturals, mitjançant el debat i l'assistència a l'Ajuntament, en tot allò que es refereix als temes que afecten la cultura i els programes municipals de cultura que pugui dur a terme l'Ajuntament.
- Implicar i donar suport al sector associatiu / Donar suport a l'associacionisme com a generador de participació cultural i com a element de cohesió social / Assessorament per a la creació i gestió de les entitats culturals.
- Difondre tota mena d’actes populars i culturals a través de punts d’informació accessibles al públic en general, des de qualsevol punt de la vila i amb antelació suficient.
- Promoure la creació de la Comissió de Festes amb la col•laboració del jovent, entitats, associacions,...
- Treure el màxim profit de la Sala Polivalent per a tota mena d’activitats esportives, musicals... i amb àmplia capacitat, versàtil...
- Fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits d’activitat, tant pública com privada.
- Potenciar el Convent de Santa Clara com a centre cultural, amb espais per a la difusió i creació artística i espais per a exposicions. Seu de l’Aula d’adults i seu del Consell Municipal de Cultura.
- Potenciar el Centre Cívic d’Empuriabrava com a espai per a la difusió cultural i com a seu de diferents activitats culturals.
- Potenciar la Biblioteca Municipal perquè sigui un equipament que proporcioni informació i apropi a les noves tecnologies, potenciï les persones i construeixi comunitat. Ampliar els seus horaris d’obertura al públic.
- Crear una Escola d’Adults, amb cursos i estudis reglats i d’iniciació per a la formació d’adults.
- Incentivar la difusió del nostre Patrimoni Local / Creació a la Cúria-Presó d’un Museu d’Història Local – Museu d’Història del Comtat d‘Empúries.
- Crear una Oficina de Gestió del Patrimoni Local com a instrument de consolidació de la recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural local, des de la qual es pugui crear un Catàleg del Patrimoni cultural i natural del municipi.
- Crear un Servei Pedagògic o Centre d’activitats educatives des del qual es programin activitats educatives, de difusió i coneixement relacionades amb la nostra història i el Patrimoni històric i natural Local.
- Facilitar l'accés a les noves tecnologies al conjunt dels ciutadans realitzant cursos de formació, a les escoles per als més joves, de reciclatge per als professionals, així com una formació bàsica per als adults. Crear una xarxa wifi municipal d’accés a internet.
- Creació d’una Ludoteca com a espai adreçat als més petits.
- Comprar un equip de so i llum per als actes que es porten a terme al municipi i una superfície de linòleum per a l’esbart dansaire.
- Establir mecanismes de participació i organització de les trobades dels municipis amb el nom de Castelló.
- Dotar d’un pressupost estable per la comissió de Reis.AGRICULTURA
- No penalitzar l’activitat agrícola ni ramadera, sinó ajudar al sector.
- Els agricultors i ramaders tindran veu i vot en el consell municipal de Medi Ambient.
- Assessorament en l’aplicació d’adobs i la gestió de residus dels camps de conreu, mitjançant convenis amb la Fundació Mas Badia de La Tallada d’Empordà.
- Posar a disposició dels ramaders una màquina localitzadora de purins, per evitar les males olors.
- Tenir especial cura en tots els aspectes relacionats amb el consum d’aigua de rec.
- Incentivar l’agricultura de conservació i l’ecològica mitjançant unes Jornades Agrícoles on s’hi realitzin diferents xerrades sobre sistemes de conreu.
- Activar i potenciar l’Associació de Defensa Vegetal.
- Considerar l’obertura de l’escorxador municipal.
- Promoure i potenciar productes autòctons.MEDI AMBIENT
- Constituir el Consell Municipal de Medi Ambient per posar en marxa el PALS (Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat) i l’Agenda 21 Local.
- Promoure una gestió de la jardineria municipal sostenible, amb estalvi d’aigua i ús d’espècies autòctones mediterrànies.
- Conscienciar la població per un ús racional de l’aigua a nivell domèstic, i fomentar el canvi d’aigua dolça a salada en les piscines privades.
- Estendre la recollida porta a porta a tot el municipi, i mentre no arribi a tot arreu, col•locar contenidors de matèria orgànica.
- En tots els projectes públics, estudiar els factors d’estalvi d’energia i fomentar el seu ús en els privats (per exemple: il•luminació del carrers amb llums de neó).
- Fomentar energies renovables.
- Difondre el coneixement del terme municipal amb itineraris degudament senyalitzats per realitzar tant a peu com amb bicicleta, i elaborar-ne la corresponent documentació.
- Impedir actuacions que provoquin impactes visuals estridents.
- Fer una campanya anual de sensibilització ambiental.
- Desenvolupar un pla d’arranjament de camins i recs.

dissabte, 12 de març del 2011

Trobada al Centre Cívic 11/05/2011

Ahir dimecres 11 de maig, en un acte de petit format, ERC va presentar el seu programa al 

Centre Cívic d'Empuriabrava. L'acte va començar amb la projecció del vídeo de campanya 

d'aquest partit, que també es pot veure de forma íntegra a la web d'ERC de Castelló 

d'Empúries. Tot seguit, Salvi Güell va desgranar el programa explicant alguns projectes com el 

de l'estació d'autobusos d'Empuriabrava o la remodelació del passeig marítim.

                                                                       Font: Empordà TV    Fotografies: ERC


divendres, 11 de març del 2011